Събота, 12 02nd

Last updateСря, 12 Май 2021 7pm

Документи

Документи

Годишен план за дейността на ЦСОП 

Правилник за устройството и дейността в ЦСОП-Стара Загора

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План за противодействие на училищния тормоз

План за работа на координационния съвет за противодействие на тормоза между учениците

Процедура за докладване за насилие

Процедура за действие - жалби и сигнали

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа

Етичен кодекс на ЦСОП

Стратегия за развитие на ЦСОП-Стара Загора

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропускателния режим в ЦСОП

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Правилник за осигуряване на базопасни условия на обучение, възпитание и труд в ЦСОП

Годишен план за квалификационната дейност на ЦСОП

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден на ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на логопеда в ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на психолога в ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на арттерапевта в ЦСОП

Годишна програма за терапевтична и рехабилитационна дейност на кинезитерапевта в ЦСОП

Вътрешни правила стипендии на ЦСОП-Ст.Загора

Вътрешни правила за организация на работата в ЦСОП-Стара Загора

Режим на обучение

Заявление - декларация за получаване на стипендия

Заявление за преместване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда

Декларация за осигурени условия за провеждане на ОРЕС

Заявление за отсъствие - 3 дни 

Заявление за отсъствие - 7 дни

Вие сте тук:Начало За нас Документи